Специјалистичко образовање

Школа за негу лепоте сваке године уписује полазнике специјалистичког образовања у трајању од годину дана за образовне профиле:

 • Креатор женских фризура
 • Креатор мушких фризура
 • Креатор маникир-педикир
 • Креатор сценске маске.

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ могу стицати  кандидати који испуњавају услове за упис и потребну документацију.

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ могу стицати кандидати који испуњавају следеће услове:

 • Завршено одговарајуће средње образовање
 • Најмање две године радног искуства.

Кандидати се рангирају према постигнутом успеху из следећих предмета:

 • практична настава са технологијом рада
 • познавање препарата
 • основе дерматологије
 • естетика струке.

Број кандидата за упис утврђен је Планом уписа за сваку школску годину.

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

Школа организује припремну и консултативно – инструктивну  наставу. Настава се организује, по распореду са којим су кандидати упознати.

Наставом се реализује до 30% часова од укупног броја часова предвиђених планом и програмом.

ИСПИТИ

Настава почиње у октобру и траје до јуна сваке школске године године у два семестра.

Кандидати полажу испите у утврђеним испитним роковима: новембарски, јануарски, априлски, јунски и августовски.

Уколико кандидат не положи испите у наведеним  испитним роковима, обнавља упис и наставља полагање испита у наредним испитним роковима следеће школске године.

После завршеног школовања кандидат добија Уверење о завршеном специјалистичком образовању за одговарајући образовни профил.

ЦЕНА ОБРАЗОВАЊА (ШКОЛАРИНА)

Цена образовања се утврђује ценовником  Школе и уплаћује се у две одговарајуће рате.

Цена специјалистичког образовања је утврђена одлуком Школског одбора и износи 44.000,00 динара.

Уписнина кандидата за специјалистичко образовање може се извршити и једнократно у пуном износу.

Висином цене уписнине обезбеђује се консултативно-инструктивна наставе са 30% од пуног фонда часова за све наставне предмете уколико је уписано најмање 15 (петнаест) кандидата.

Уплата школарине се врши на рачун Школе: 840 – 1016666 – 04 позив на број 00501.

Цене испита :

 • Испити са писменим задатком специјалистичко образовање 1850,00 дин.
 • Испити без писменог задатка специјалистичко образовање 1650,00 дин.
 • Испити из практичне наставе 2400,00 дин.
 • Специјалистички испит 6000,00 дин.

Уплата испита се врши на рачун Школе: 840 – 1016666 – 04 позив на број 00502.

Списак уџбеника за специјалистичко образовање можете погледати у табели испод:

Spisak udzbenika specijalisticko-page-001