Информације

Стицање својства ванредног ученика

Ванредан ученик првог разреда Школе је лице старије је од 17 година уписано у први разред средњег образовања и васпитања .

Изузетно, лице из осетљивих друштвених група и са изузетним способностима млађе од 17 година може да стиче средње образовање и васпитање у својству ванредног ученика, ако оправда немогућност похађања наставе, уз сагласност министра надлежног за послове образовања и васпитања.

Изузетно и лице млађе од 17 година може да стиче средње образовање и васпитање у својству ванредног ученика, уз сагласност министра надлежног за послове образовања и васпитања и то:

1)         Лице које се професионално бави спортом;

2)         Лице чија природа болести објективно не дозвољава редовно похађање наставе

3)         У другим оправданим случајевима када објективне околности не дозвољавају редовно похађање наставе.

Својство ванредног ученика стиче се уписом у Школу сваке школске године, под условима утврђеним Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о средњем образовању и васпитању.

Ванредан ученик има право да се упише у одговарајући разред до краја септембра.

Ванредан ученик не може завршити започети разред у року краћем од годину дана.

Изузетно, редован ученик Школе за негу лепоте који није положио поправни испит, може да заврши започети разред у истој школи наредне школске године, у својству ванредног ученика, поновним полагањем неположеног испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди Школа. Када заврши разред, ванредан ученик има право да у истој школској години упише наредни разред, у истом својству.

Редован ученик Школе за негу лепоте завршног разреда који не положи поправни, завршни, односно матурски испит завршава започето образовање у истој школи у својству ванредног ученика полагањем испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди Школа.

Право ученика да заврши започето школовање полагањем поправних испита завршног разреда, не исцрпљује се истеком прве наредне године у односу на похађани разред и траје док је на снази План и програм наставе и учења по којем је започео стицање образовања.

У случају да дође до промене у Плану и програму наставе и учења по коме се школује, Школа решењем одређује допунске испите из нових предмета у односу на оне које је ученик похађао, а које, осим поправних, треба да положи.

Упис ванредног ученика

У први разред Школе уписују се лица са стеченим основним образовањем и васпитањем, у складу са посебним законом  – Закон о средњем образовању и васпитању

Упис ванредног ученика у први разред Школе врши се на основу конкурса које расписује Министарство надлежно за послове образовања и васпитања до 01. маја.

Упис ванредног ученика у први разред Школе без конкурса Министарства надлежног за послове образовања и васпитања може да оствари лице које је изгубило право на редовно школовање у Школи за негу лепоте.

Редован ученик Школе за негу лепоте може да упише одређени разред као ванредан ученик уколико изгуби право на редовно школовање.

Лица која су раније започела са стицањем средњег образовања и васпитања у Школи за негу лепоте, па су га из одређених разлога прекинула, имају право да га у својству ванредног ученика заврше у истом трајању.

Ученику који жели да настави прекинуто школовање, Школа признаје све завршене разреде, уписује га у наредни разред, и решењем му одређује које допунске испите мора да положи после упоређивања Плана и програма наставе и учења по којем треба да стекне образовање са Планом и програмом наставе и учења који је ученик отпочео да савлађује.

Ученик мора да положи испите само из предмета који нису обухваћени програмом образовања који је започео, а обухваћени су програмом који уписује и то по редоследу разреда.

Ученик кад положи допунске испите, стиче право да приступи полагању испита разреда у који се уписао односно завршног или матурског испита.

Након завршеног средњег образовања и васпитања у Школу може да се упише лице ради преквалификације, доквалификације и специјалистичког образовања у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.

Лице које је стекло средње образовање, а жели да се преквалификује или доквалификује, стекне специјалистичко образовање, плаћа школарину коју уплаћује на жиро-рачун Школе приликом уписа.

Висину школарине утврђује министарство надлежно за послове образовања и васпитања, према врстама образовања и васпитања, с тим да се поједини ванредни ученици – лица старија од 17 година, услед тешке материјалне и социјалне ситуације, могу ослободити плаћања школарине, ради постизања пуне равноправности у стицању образовања и васпитања.

Лице које је уписано у Школу ради преквалификације или доквалификације нема обавезу да се уписује у наредни разред.

Лице које се уписује у Школу ради преквалификације полаже испите из стручних предмета које одреди комисија коју чине чланови Наставничког већа Школе именовани решењем директора.

Лице које се уписује у Школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени школским програмом, односно наставним планом и програмом и испите завршног разреда, о чему одлуку доноси комисија коју чине чланови Наставничког већа Школе именовани решењем директора.

Документа потребна за упис у школу:

  • Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеној основној школи,
  • Сведочанство-а о завршеном-им разреду-има и ђачка књижица за ученике који нису завршили разред,
  • Диплома о завршеној средњој школи у двогодишњем, трогодишњем и четворогодишњем трајању за ученике на преквалификацији-доквалификацији,
  • Извод из књиге рођених-венчаних,
  • Лекарско уверење за упис у школу,
  • Фотографија формата као за личну карту,
  • Пријава за упис ученика у средњу школу,
  • Потврда о уплаћеној првој рати школарине (за ученике који плаћају школарину).

Уплата школарине и испита врши се на жиро рачун школе 840-31302845-09, позив на број одобрења (PBO): 5601845040174231700 по моделу 97, шифра плаћања 153.

 ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА

Ванредни ученик полаже испит из сваког предмета утврђеног наставним планом и програмом, осим из предмета физичко васпитање ако је старији од 20 година.

Морају се положити сви испити предвиђени у једном разреду да би се могли полагати испити у наредном разреду.

Владање ванредног ученика се не оцењује.

Ванредни ученик нема ограничено право на понављање разреда, члан 56. став 2. и 4. Закона о средњој школи.

Школа за ванредног ученика остварује припремни рад по основу члана 33. став 3. Закона о средњој школи.

Школа организује за ванредне ученике пет испитних рокова: новембарски, јануарски, априлски, јунски и августовски рок.

Лице задужено за рад са ванредним ученицима је наставник математике и информатике Иван Ардалић.

Радно време службе за образовање ванредних ученика је:

НЕПАРНА СМЕНА ПРЕПОДНЕ

Уторак 11:30-14:00

Четвртак 13:00-15:30

ПАРНА СМЕНА ПРЕПОДНЕ

Уторак 14:00-16:30

Четвртак 12:00-14:30

Све додатне информације у вези са ванредним школовањем можете добити на телефон 062/883 1939 или на мејл vanredni@skolazanegulepote.edu.rs