Информације

Законом о основама система образовања и васпитања члан 4 прописано је да ванредан ученик је – лице старије од 17 година (у даљем тексту: полазник). Изузетно, лице из осетљивих друштвених група и са изузетним способностима млађе од 17 година може да стиче средње образовање или образовање за рад у својству ванредног ученика, ако оправда немогућност редовног похађања наставе, уз сагласност министра.

Редован ученик може упоредо да савлађује наставни план и програм, односно део наставног плана и програма за друге образобне профиле, као ванредан ученик.

После завршеног средњег образовања у Школу може да се упише лице ради преквалификације, доквалификације и специјалистичког образовања у складу са посебним законом.

УПИС ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА

Ванредни ученик се уписује у први разред на основу конкурса у јунском року.

Министарство просвете расписује до 1. маја заједнички конкурс за све школе које оснива Република.

Школа предлаже до 31. децембра број ученика за упис Министарству просвете, а министарство доноси одлуку до 31. марта о броју ученика за упис у школе.

Ученик се уписује у средњу школу након завршеног осмог разреда и положеног завршног испита којим се процењује степен остварености и општих и посебних стандарда постигнућа у основном образовању и вапитању.

Ученику који положи завршни испит издаје се јавна исправа и он стиче право на упис у средњу школу, без полагања квалификационог испита.

Страни држављани и лица без држављанства уписују се у Школу у склaду са законом под истим условима и на начин прописан законом за држављане Републике Србије.

Ванредни ученик се уписује сваке школске године у поједини разред, под прописаним условима, најкасније до 31. августа.

Ванредни ученик СТАРИЈИ ОД 17 ГОДИНА, који није полагао квалификациони испит пријављује се за упис у први разред Школској управи  у месту становања.

Ванредни ученици уписују се ради преквалификације и доквакификације у школу у току школске године, сагласно члану 41. став 4. и 46. став 2. и 3. Закона о средњој школи.

Ученик уписан у Школу ради преквалификације полаже испите из стручних предмета које одреди Наставничко веће.

Ученик уписан у Школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом и испите завршног разреда, о чему одлуку доноси Наставничко веће.

Лице које стекне средње образовање, а жели да се преквалификује, доквалификује или стекне специјалистичко образовање, плаћа школарину.

Документа потребна за упис у школу:

  • Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеној основној школи,
  • Сведочанство-а о завршеном-им разреду-има и ђачка књижица за ученике који нису завршили разред,
  • Диплома о завршеној средњој школи у двогодишњем, трогодишњем и четворогодишњем трајању за ученике на преквалификацији-доквалификацији,
  • Извод из књиге рођених-венчаних,
  • Лекарско уверење за упис у школу,
  • Фотографија формата као за личну карту,
  • Пријава за упис ученика у средњу школу,
  • Потврда о уплаћеној првој рати школарине (за ученике који плаћају школарину).

 ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА

Ванредни ученик полаже испит из сваког предмета утврђеног наставним планом и програмом, осим из предмета физичко васпитање ако је старији од 20 година.

Морају се положити сви испити предвиђени у једном разреду да би се могли полагати испити у наредном разреду.

Владање ванредног ученика се не оцењује.

Ванредни ученик нема ограничено право на понављање разреда, члан 56. став 2. и 4. Закона о средњој школи.

Школа за ванредног ученика остварује припремни рад по основу члана 33. став 3. Закона о средњој школи.

Школа организује за ванредне ученике пет испитних рокова: новембарски, јануарски, априлски, јунски и августовски рок.

Лице задужено за рад са ванредним ученицима је професор математике Иван Ардалић.

Радно време службе за образовање ванредних ученика је:

НЕПАРНА СМЕНА ПРЕПОДНЕ

Понедељак: 16:30-18:30 часова

Среда: 11:30-15:00 часова

ПАРНА СМЕНА ПРЕПОДНЕ

Понедељак: 15:30-17:30 часова

Четвртак: 12:30-15:00 часова

Све додатне информације у вези са ванредним школовањем можете добити на телефон 245-96-76 или на 062/883-19-39.